හුදකලා වීම ගැන තාපසයන්ගෙන් අපිට උගත හැකි දෑ

BBC ලිපියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. අපි සමාජශීලී සත්වයින් කොටසක් උනත් අපි අතර හුදකලාවට කැමති අයත් ඉන්නවා. කෝවිඩ්-19 හුදකලා කාලෙදි තාපසයින් ගෙන් අපිට ඉගෙනගන්න යමක් තියේද..? දීර්ඝ කාලයක් මේ විදියට ඔබගේ ජීවිතය … Read More

මුළු පරිශීලකයින් 23