ගුවන් ගමන් ඉතිහාසයේ නොමැකෙන කාන්තා සළකුණ – ඇමීලියා ඉයර්හාර්ට්

අන්තර්ජාලය ඇසුරින් චමිත් ජයවීර විසිනි. ගුවන් ගමන් ඉතිහාසයේ වැඩිපුරම කතා බහට ලක් වූ කාන්තා චරිතය ඇයයි. කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ගුවනේ එතරම් ඉඩක් වෙන් නොවුනු 19 වන සියවසේ එහි ජය කෙහෙළි නැංවූ … Read More

මුළු පරිශීලකයින් 77 

ගෝලීය අර්බුදය හමුවේ ඇමරිකානු නායකත්වය කෙරෙහි මිත්‍ර රටවල් බලාපොරොත්තු සුන් කර ගනී.

CNN හි නිකෝල් ගෞට්, ජෙනිෆර් හැන්ස්ලෙර්, කයිලී ඇට්වූඩ් සහ අන්ජෙලා ඩෙවාන් විසිනි. මෙය CNN ලිපියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. මුළු පරිශීලකයින් 24 

මුළු පරිශීලකයින් 24