ලන්දේසි බලධාරීන් විශ්වාස කරන්නේ මුගටියෙකු හරහා කොවිඩ් -19 මිනිසෙකුට ආසාදනය විය හැකි බවයි.

CNN හි Mick Krever සහ Rob Picheta විසිනි මෙය CNN ලිපියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. (CNN) – ලන්දේසි බලධාරීන් විශ්වාස කරන්නේ මින්ක් නම් මුගටි විශේෂය හරහා මිනිසෙකුට කොවිඩ් -19 ආසාදනය වී ඇති … Read More

මුළු පරිශීලකයින් 62