විද්‍යාව සහ දෙශපාලනය මත විශ්වාසය තබා මාර්කේල් වෛරසයෙන් පසු නැවත පිබිදීමේ සැළැස්ම හෙළි කරයි.

New Yourk Times ලිපියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. බර්ලිනය – චාන්සෙලර් අන්ජෙලා මර්කෙල් පසුගිය බදාදා කෝවිඩ්-19 හේතුවෙන් පනවා තිබූ සමාජයීය සහ ආර්ථික සීමා කිරීම් ඉවත් කිරීමේ සැළැස්ම ඉදිරිපත් කරමින් ඇය අනතුරු හැඟවූයේ … Read More

මුළු පරිශීලකයින් 45